Sånger om bländvit kärlek

 

instruments alto solo and orchestra
alto solo - 2* 2*2*2* 4231 1 timp 1 perc. piano strings

texts by Karin Boye from various collections

movements
1. En kärleksförklaring
2. Kunde jag följa dig
3. Vårens väntan
4. Ängslan
5. Nattens djupa violoncell

year of production 2008/2013


dedication to my mother Harriet Staern Cronström;

commissioned by Helsingborgs Symphony Orchestra

awards recommended works among top-ten composers of
International Rostrum of Composers 2014


duration 30‘


first performance
April 6th 2014
Anna Larsson, alto

Helsingborg Symphony Orchestra
Stefan Solyom, conductor

publisher  

Bows after the world premiere of Sånger om bländvit kärlek with Anna Larsson, Helsingborg Symphony Orchestra and Stefan Solyom.

work comments


Våren 2008 fick jag en idé till ett verk för kammarensemble och sångröst till ett projekt med Sonanza-ensemblen och Anna Larsson, det som då skulle bli Nattens djupa violoncell efter en dikt av Karin Boye. Den utgavs på skivan ”Unheard of – Again” på märket Phono Suecia och januari 2010 vann denna skiva en Grammis för årets bästa klassiska album.
Idéen till en ny sångcykel växte fram med ytterligare fyra dikter av samma författare ur diktsamlingarna ”Härdarna”, ”Moln” och ”För trädets skull”.Karin Boye (1900-41).

Musiken i dikterna har var sin identitet, där dramatiken i texterna har format musiken. De tre första sångerna börjar med harmoniskt sväpande orkestersats som övergår till mer dissonanta klanger som kluster, mikrotonalitet, glissandon och rytmiskt ryckiga partier i de två sista. De är indelade dramaturgiskt som ”musikdrama utan scen” i fem olika ”episoder” om spontan förälskelse, intimitet, längtan, svek och den ouppnåeliga bländvita kärleken.

Benjamin Staern

=========================================================================


In spring 2008 I had an idea for a work for chamber ensemble and voice to a project

with Sonanza Ensemble and Anna Larsson, what then would be the

”Night's deep violoncello” after a poem by Karin Boye. It was released on the album

"Unheard of - Again" on the label Phono Suecia and January 2010 won this album Grammy Award for Best Classical Album. The ideas for a new song cycle emerged with four poems

by the same author of the poetry collections "The Hearths", "Clouds" and "For the Tree's Sake".


The music of the poems have their own identity, where the drama of the lyrics

have formed the music. The first three songs starting with harmonious sweeping

orchestral sections for more dissonant sounds like clusters, micro- tonality,

glissandi and rhythmic jerking parts in the last two songs.

They are divided in terms of dramaturgy as "music drama without a stage" in

five different "episodes" of spontaneous love, intimacy, longing, betrayal and

the dazzling blindingly white love.


Sånger on bländvit kärlek (Songs about Blind White Love) was nominated by the Swedish Music Publishers Association (SMFF) Award as "The most significant contemporary music work of the year" in the category orchestra/opera in 2014.

Benjamin StaernAbout Sånger om bländvit kärlek:


(…) ”Varje sång i "Sånger om bländvit kärlek" har sin egen karaktär. Den inledande sången kastar in lyssnaren i en flygande start med sina bilder av fåglar. Den andra vilar i ovisshet. I den tredje färgas orden med en ytterst variationsrik klangpalett. Den fjärde "Ängslan" är verkets dramatiska hjärta och fungerar nästan som en aria av komprimerad expressivitet. I den avslutande sången stegras musiken till extasens gräns då alla färgerna förenas i ordet "bländvitt".

Skriven för alten Anna Larsson har "Sånger om bländvit kärlek" en mörk intensitet. Hennes formidabla röst bär genom hela verket, trots att tonsättaren utnyttjar orkesterns fulla klang. Hennes rösts unika lyster har ofta hypnotisk effekt i kombination med Karin Boyes nyansrika dikter.” (…)


"Each song has its own character. The introductory song throws the listener into a flying start with their images of birds. The second rests in suspense. In the third colored words with an extremely varied sound palette. The fourth "Anxiety" is the dramatic heart of the work and works almost like an aria of compressed expressivity. In the final song leaps music to ecstasy limit when all colors are united in the word "blinding white".


Written for alto Anna Larsson has "Songs about Blind White Love" a dark intensity. Her formidable voice carries through the entire work, even though the composer utilizes the orchestra's full sound. Her voice's unique luster has often a hypnotic effect in combination with Karin Boye's subtle poetry."

Helsingborgs Dagblad April 10th 2014, Henrik Halvarsson